Geometrický plán

 

Co je geometrický plán?

Geometrický plán je technický podklad a neoddělitelná součást všech právních listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu nově vyznačit do katastrální mapy.

Kdy potřebujete geometrický plán?

Geometrický plán se nejčastěji vyhotovuje pro:

-       rozdělení pozemku
-       změnu hranice pozemku
-       vyznačení budovy, která je hlavní stavbou na pozemku, a vodního díla nebo změny jejich obvodu v katastru (přístavby)
-       doplnění pozemku dosud evidovaného zjednodušeným způsobem do katastrální mapy
        (pozemek není zobrazený katastrální mapě nýbrž v mapě bývalého pozemkového katastru)
-       opravu geometrického a polohového určení nemovitosti
-       průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků
-       vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku

Úplný výčet geometrických plánů je uveden v § 79, odst. 1, vyhlášky č. 357/2013 Sb.

Kdy geometrický plán nepotřebujete?

Geometrický plán se nevyhotovuje v případě, kdy se změna vlastnického nebo jiného věcného práva týká celého stávajícího pozemku a nedochází ke změně hranice pozemku. Geometrický plán rovněž není potřeba ke scelení pozemků v katastrální mapě.

Jak vypadá geometrický plán?

Geometrický plán obsahuje vyjádření stavu parcel před změnou a po změně. Geometrický plán má tyto náležitosti:

-       popisové pole
-       grafické znázornění
-       výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí 
-       seznam souřadnic                      
-       výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám nového stavu 

Geometrický plán musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem a potvrzen katastrálním úřadem, katastrálním pracovištěm. Vytištěná verze (listinná forma) geometrického plánu obsahuje podpis a kulaté úřední razítko se státním znakem.

Geometrický plán pro vyznačení obvodu budovy - obrázek 

Jak geometrický plán vznikne?

Geometrický plán se vyhotovuje na základě zeměměřických činností v terénu. Změna (hranice) je zaměřena pomocí geodetických metod osobou odborně způsobilou k výkonu zeměměřických činností a s přesností odpovídající právním předpisům. K fyzickému zaměření v terénu se využívá speciální měřická technika, nejčastěji přesné elektrooptické přístroje které pracují na principu měření úhlů a délek a přesné geodetické aparatury GNSS (GPS) využívající zpracování družicových signálů. Následuje digitální zpracování naměřených dat v kanceláři, výpočetní práce, grafické práce a tisk.

Výsledkem je geometrický plán, který musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem, že náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.

Takový geometrický plán potom ještě musí být potvrzený katastrálním úřadem, katastrálním pracovištěm. Hotový geometrický plán předávaný objednateli nakonec obsahuje kulaté úřední razítko se státním znakem.

Nové hranice pozemku se v terénu vyznačují trvalým způsobem, nejčastěji znaky z plastu, které osadí geodet. Označování hranic pozemků se řídí § 91 vyhl. 357/2013 Sb.

Jak zkontaktovat naši firmu?

Zatelefonujte, pošlete e-mail, vyplňte objednávku nebo nás navštivte osobně a sdělte nám o jaký druh prací se bude jednat.

Jaké podklady je třeba poskytnout?

Nezbytné je dodat lokalizační informace o dotčené nemovitosti – parcelní číslo a název katastrálního území. V případě dělení pozemku je vhodné dodat zákres (přibližný) navrženého dělení. Můžete dodat snímek mapy katastru na kterém je Vaše nemovitost zobrazena. Velmi vítaným podkladem je, pokud máte k dispozici starší geometrický plán, protokol o vytyčení, vytyčovací náčrt nebo jiný výsledek zeměměřické činnosti. Stačí kopie.

Co dalšího je vhodné mít zajištěné?

V případě dělení pozemku doporučujeme ještě před tím, než se rozhodnete objednat geometrický plán, prověřit souhlas místně příslušného stavebního úřadu s dělením pozemku. Stačí když přinesete na úřad kopii katastrální mapy s barevným zakreslením navrhované změny. Vyhnete se tak možným komplikacím jako je nesouhlas stavebního úřadu s dělením pozemku navrženým v geometrickém plánu. Dělit nebo scelovat pozemky lze jen se souhlasem stavebního úřadu.

Při zápisu změny do katastru nemovitostí katastrální úřad, katastrální pracoviště zkoumá, jestli přílohy návrhu obsahují i souhlas stavebního úřadu s dělením pozemku.

Co je vhodné zajistit před vlastním měřením v terénu?

Pokud stávající hranice pozemku, ze které nová hranice vychází (napojuje se), není v terénu na první pohled zřetelná ale víte kudy hranice prochází – např. znáte polohu starého mezníku, vždy na tuto skutečnost upozorněte geodeta a hraniční znak mu ukažte. Případně před měřením a k měření přizvěte souseda, zeptejte se ho.

Za jak dlouho bývá geometrický plán vyhotovený?

Doba vyhotovení geometrického plánu záleží na druhu geometrického plánu a zda jsou v terénu zřetelné stávající hranice pozemku ze kterých nová hranice vychází.

Standartní doba vyhotovení geometrického plánu je dle složitosti 3-4 týdny. Zahrnuje obstarání podkladů na katastrálním úřadu, přípravu měření, vlastní měření v terénu, zpracování a potvrzení geometrického plánu katastrálním úřadem.

U geometrických plánů pro vyznačení budovy jsme schopni dát termín do 2 týdnů.

Cena geometrického plánu:

Geometrický plán pro rozdělení pozemku  od 3700 Kč
Geometrický plán pro změnu hranice pozemku  od 3700 Kč
Geometrický plán pro vyznačení budovy  od 3600 Kč

Geometrický plán pro doplnění pozemku dosud evidovaného zjednodušeným  způsobem do katastrální mapy

 od 5400 Kč
Geometrický plán pro opravu geometrického a polohového určení nemovitosti  od 5500 Kč
Geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků  od 4800 Kč
Geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku  od 2700 Kč
Stabilizace lomových bodů plastovým mezníkem 150 Kč
Stabilizace lomových bodů žel. trubkou nebo měřickým hřebem 70 Kč

 

Cena konkrétní zakázky záleží na složitosti případu, přehlednosti terénu, typu katastrální mapy a výměře oddělované části.
Ceny jsou bez DPH a konečné. Nejsme plátci DPH.