Zaměření dokončených staveb

Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby:

Je požadována stavebními úřady nebo správci staveb, inženýrských sítí či komunikací. Vyhotovuje se pro účely kolaudace stavby, dokladuje splnění požadovaných geometrických parametrů stavby (stavebnímu úřadu i investorovi) a nakonec slouží k archivaci spolu s další dokumentací ke stavbě. V případě staveb velkých investorů jako jsou například správci komunikací (silnice, železnice), vodárenské, plynárenské,elektrorozvodné a telekomunikační společnosti se obsah a způsob zaměření řídí směrnicemi konkrétního subjektu.

Dokumentuje se zejména:

- soulad skutečného provedení stavby s úředně schválenou stavební projektovou dokumentací,

- skutečné umístění stavby v terénu a její geometrické parametry,

- porovnání s katastrem nemovitostí (např. dodržení odstupových vzdáleností od hranic pozemků).

Zaměření stavby za účelem zápisu do katastru:

V případě stavby zapisované do katastru nemovitostí (např. rodinný dům, garáž) je obvykle výsledkem zaměření geometrický plán. Geometrický plán je rovněž vyžadován stavebním úřadem ke kolaudaci.

Zaměření stavby nezapisované do katastru:

U ostatních staveb bývá geodetické zaměření podkladem k doložení, zda byly dodrženy odstupové vzdálenosti od hranic pozemků, případně k majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků cizích vlastníků. Zaměření může být využito jako podklad pro vyhotovení geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku (například pro uložení inženýrské sítě).

Nejčastější použití:

zaměření skutečného provedení inženýrských sítí

zaměření skutečného provedení staveb pozemních komunikací

zaměření skutečného provedení stavby po dokončení výstavby