Vytyčení hranic pozemku

 

Co je vytyčení hranic pozemku?

Vytyčení hranic pozemku je zeměměřická činnost, při které se v terénu vyznačí poloha lomových bodů hranic pozemku podle podkladů z katastru nemovitostí. Vytyčené lomové body hranice se v terénu označí způsobem podle § 91 vyhlášky č. 357/2013 Sb, nejčastěji znakem z plastu. Vytyčení nesmí být provedeno s menší přesností než umožňují použitelné podklady. Přesnost podkladů se různí. Záleží na typu katastrální mapy a jestli se zachovaly původní výsledky zeměměřické činnosti, kterou byla hranice zdokumentována. Pokud jsou v dané lokalitě k dispozici číselně měřená data, budou lomové body hranice vytyčeny se střední souřadnicovou chybou  ± 14 cm. Nejméně přesný výsledek vytyčení bude v lokalitách, kde je k dispozici pouze grafická katastrální mapa v měřítku 1:2880, nebo katastrální mapa digitalizovaná z této grafické mapy. V takovém případě budou lomové body hranice vytyčeny se střední souřadnicovou chybou  ± 1,00 m.

Při vytyčení hranice pozemku postupuje geodet nestranně a s využitím nejpřesnějších možných podkladů. Výsledek vytyčení nikdy nemění právní vztahy k nemovitostem.

S výsledkem vytyčení musí být seznámeni sousední vlastníci, resp. musí jim být seznámení umožněno. O vytyčení se sepíše protokol a geodet vypracuje dokumentaci o vytyčení, jejiž kopii spolu s kopií protokolu vydá objednateli vytyčení a také místně příslušnému katastrálnímu úřadu. Nepřítomnost souseda není na závadu vytyčení, v tomto případě se mu zašle pouze kopie protokolu. Dokumentace o vytyčení hranice pozemku musí být ověřena úředně oprávněným zaměměřickým inženýrem, že náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.

Pokud si vlastníci přejí, aby hranice vytyčená s nižší přesností byla v katastru nemovitostí evidovaná se střední souřadnicovou chybou ± 14 cm, je nutné vyhotovit "geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice". Takový plán se pak jako nedílná součást listiny předloží k zápisu do katastru nemovitostí. Listina musí ovšem obsahovat souhlasy všech sousedů. Pokud např. jeden ze sousedů nesouhlasí, plán se nevyhotovuje a postačí klasická dokumentace jako doklad o provedeném měření. V tom případě zůstane evidována původní přesnost souřadnic lomových bodů hranice. 

Případné námitky proti vytyčení je vhodné řešit dohodou sousedů (vždy je možná oprava hranic pozemků, existuje-li shodná vůle stran). Pokud se na tom sousední vlastníci shodnou, je možné výsledky vytyčení upravit v rámci povolených mezních odchylek. Spory stran však řeší jedině soud, který si k takové činnosti obvykle vyžádá nezávislý znalecký posudek.

Kdy je vhodné vytyčovat hranici pozemku?

Hranici pozemku se doporučuje vytýčit v případech:

-  pozemek s neznatelnými hranicemi je třeba oplotit
-  před převodem pozemku s neznatelnými hranicemi
-  před zahájením projekčních prací k umístění stavby na pozemku s neznatelnými hranicemi 

Jaké podklady je třeba poskytnout?

Nezbytné je dodat lokalizační informace o dotčené nemovitosti – parcelní číslo a název katastrálního území. V případě vytyčení části hranice pozemku vyznačit (například barevně) požadovaný rozsah zpravidla v kopii mapy katastru. Můžete dodat snímek mapy katastru na kterém je Vaše nemovitost zobrazena. Velmi vítaným podkladem je, pokud máte k dispozici starší geometrický plán, protokol o vytyčení, vytyčovací náčrt nebo jiný výsledek zeměměřické činnosti. Stačí kopie. Usnadníte tak shánění podkladů geodetem na katastrálním úřadu.

Co je vhodné zajistit před vlastním měřením v terénu?

Pokud přibližně víte kudy v terénu hranice procházela nebo znáte polohu zachovaného mezníku, vždy na tuto skutečnost upozorněte geodeta a hraniční znak mu ukažte. V případě klidných vztahů se před měřením můžete zkusit zeptat souseda nebo původního vlastníka.

Jak dlouho trvá vytyčení hranice pozemku?

Doba vytyčení záleží na typu katastrální mapy a přehlednosti terénu. Standartní doba na vytyčení hranice pozemku bývá 4 týdny. Zahrnuje obstarání podkladů na katastrálním úřadu, přípravu měření, zaměření skutečného stavu v terénu před vytyčením, vyhodnocení měření, písemné pozvání dotčených vlastníků na doručenku, vlastní vytyčení, seznámení  dotčených vlastníků s výsledky vytyčení na místě a vyhotovení dokumentace.

Cena vytyčení hranice pozemku: 

Obtížnost vytyčení cena za 100m Min. cena
Přehledný terén, číselná katastrální mapa  od 1 900 Kč  3 800 Kč
Nepřehledný terén, číselná katastrální mapa  od 2 400 Kč  4 600 Kč
Přehledný terén, grafická nebo digitalizovaná katastrální mapa   od 2 500 Kč  4 800 Kč
Nepřehledný terén, grafická nebo digitalizovaná katastrální mapa   od 2 900 Kč  5 500 Kč
Stabilizace lomových bodů plastovým mezníkem  150 Kč  
Stabilizace lomových bodů žel. trubkou nebo měřickým hřebem  70 Kč  

 

Cena konkrétní zakázky záleží na složitosti případu, přehlednosti terénu, typu katastrální mapy a délce vytyčované hranice.
Ceny jsou bez DPH a konečné. Nejsme plátci DPH.